มหาวิทยาลัยราชภัฏชัภูมิ เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป

ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 14-22 ก.พ.2560 และบรรพชาอุปสมบทพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 14 ก.พ. 2560

สารคณบดีคณะรัฐศาสตร์

                  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจัดตั้ง ขึ้ น โ ด ย ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภัฏ ชั ย ภู มิ เมื่อ 27 มิถุนายน พ.ศ.2556 เพื่อให้สอดคล้องกับการ ขยายขอบเขตภารกิจการจัดการศึกษาของ มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งจะเพิ่มเติมความเป็น มหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ นอกเหนือไปจากสาขาอื่น ที่มี ชื่อเสียงและเป็นยอมรับอยู่แล้ว ดังพระราชประสงค์ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “มหาวิทยาลัย ราชภัฏชัยภูมิ” ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิแทนชื่อสถาบันราชภัฏชัยภูมิ ในปี 2544 เพื่อให้มีขอบเขต ด าเนินงานกว้างขวางยิ่งขึ้น ปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์ได้ด าเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตร์และหลักสูตรรัฐประศาสน ศาสตร์ มาเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ และหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งนอกจากพันธกิจในการผลิตบัณฑิตแล้ว คณะรัฐศาสตร์ยังมุ่งผลิตผลงานวิจัย ผลงาน วิชาการ การให้บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของสังคมและ ประเทศชาติอีกด้วย คณะรัฐศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นคณะรัฐศาสตร์ที่สมบูรณ์ โดยจะพัฒนาการเรียนการ สอนรวมทั้งมีแผนที่จะเปิดหลักสูตรให้ครอบคลุมความเป็นนักรัฐศาสตร์เชิงบูรณาการ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน มนุษยศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะฯ จะต้องเป็นผู้มี ความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ มีทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาในระดับมาตรฐานตามที่ส านักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด มีความรู้ความเข้าใจในประชาคมอาเซียน และจะต้องเป็นคนดี คนเก่ง สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ กางการ)
คณบดีคณะรัฐศาสตร


คณะรัฐศาสตร์ เชิญชวนนักศึกษาประกวดออกแบบแผ่นพับ ให้ความรู้สู่ชุมชนประชาคมอาเซียน ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็น ต้นไป
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดโครงการประกวดออกแบบแผ่นพับ ให้รู้สู่ชุมชนประชาคมอาเซียน จึงขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโดยมีรายละเอียดดังนี้

 ๑. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
ต้องเป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ชั้นปีที่ ๑-๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยส่งเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม (ไม่เกิน 3 คน)

๒. กติกาการประกวด
    ๒.๑ ออกแบบแผ่นพับที่มีเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน
    ๒.๒ ออกแบบแผ่นพับที่เป็นตัวอักษรที่เน้นภาษาไทยเพื่อให้ชุมชนเข้าใจง่ายต่อเนื้อหาที่จะเผยแพร่บริการชุมชน
    ๒.๓ ออกแบบตัวอักษรประกอบกับภาพโดยนำงานในข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ มาจัดองค์ประกอบเป็นงานชิ้นเดียวกัน
    ๒.๔ การทำแผ่นพับที่นำมาใช้ในการออกแบบต้องไม่ใช่ตัวอักษรที่มีลิขสิทธิ์หากนำมาใช้ต้องมีการดัดแปลงให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
    ๒.๕ ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ออกแบบขึ้นใหม่โดยผู้เข้าร่วมประกวดเอง ไม่ได้ลอกเลียนมาจากที่อื่น
    ๒.๖ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

๓. การส่งผลงาน
    ๓.๑ ส่งแบบแผ่นพับ ให้ความรู้สู่ชุมชนประชาคมอาเซียน ขนาดกระดาษ A4 ทั้งสี และขาว-ดำ โดยแสดงตัวอย่างแผ่นพับ
พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ อีเมล์คณะและสาขาวิชาที่ศึกษา แนบพร้อมไฟล์งาน โดยบันทึกลงบนแผ่น CD-ROM หรือ DVD
    ๓.๒ ส่งผลงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณะบดีคณะรัฐศาสตร์ ชั้น ๓ อาคาร ๕๐
พรรษามหาวชิราลงกรณ
    ๓.๓ ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ ๐๔๔-๘๑๕-๑๗๙ นายวาณิช ฝาชัยภูมิ

๔. รางวัลในการประกวด
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลทุนการศึกษา ๒,๐๐๐บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัลทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัลทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

๕. กำหนดส่งผลงาน
สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สิ้นสุดส่งผลในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐
ผลงานที่ให้รับการคัดเลือกจะนำไปตีพิมพ์เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สู้ชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ

๖. การประกาศผล
ประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
เว็บไซต์ 
http://pol-sci.cpru.ac.th/2017/
https://www.facebook.com/tubookd
กลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

THE DAILY SPECIALS