มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 167 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-815111 Fax 044-815116

ตั้งอยู่บนโคกเขาสระหงส์ 4 ลูกที่อยู่ติดกันในละแวกตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีทัศนียภาพที่รายรอบด้วยขุนเขายาวเหยียดอยู่รอบด้านสภาพพื้นที่เป็นเนินสูง ส่วนอากาศนั้น มีลมโชยสัมผัสได้ ทุกหนทุกแห่งมีต้นไม้ใบหญ้าอยู่เต็มไปหมด ด้านหลังมหาวิทยาลัย เป็นป่าโปร่ง ประกอบไปด้วย ต้นไม้ยืนห่างเป็นระยะๆ พื้นที่ส่วนหนึ่งของด้านหลังจัดไว้เป็นสนามกอล์ฟ 9 หลุม เพื่อทักษะทางกีฬาแก่นักศึกษา และให้บริการแก่บุคลทั่วไป มหาวิทยาลัยได้ตัดแต่งพื้นดิน และป่าสร้างเป็นทางเดิน และถนนอย่างเป็นระเบียบพร้อมกับสร้างอาคารเป็นจุดๆ ตามฝังที่วางไว้ที่ดินผื่นดังกล่าว มีเนื้อที่ 1,439 ไร่ ซึ่งเป็นที่สาธารณะประโยชน์ที่สภาตำบลนาฝ่ายมอบให้และนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านตำบลนาฝาย และบ้านห้วยชันที่มีจิตใจ เสียสละ และเห็นแก่การศึกษาของชาวบ้านจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมบริจาคสมทบอีก 42 ไร่ทำให้มหาวิทยาลัยมีเนื้อที่รวม 1,482 ไร่เศษ
          สำหรับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนั้น เริ่มเป็นโครงการจัดตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 แต่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2540 แต่ได้รับงบประมาณครั้งแรกจริงๆ เพียง 15 ล้านบาท สำนักงานโครงการจัดตั้งแรกอาศัยอยู่กับวิทยาลัยพลศึกษาชัยภูมิไปพลางก่อน ต่อมาเมื่อเริ่มสร้าง
เป็นมหาวิทยาลัยเป็นรูปเป็นร่างแล้ว จึงได้ย้ายมาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2541 นอกจากนั้นยังมีผู้ช่วยเหลืออีก อาทิ สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลบริจาคเงินให้ 1 ล้านบาท มูลนิธิการศึกษาภูเขียว บริจาคเงิน 5 แสนบาท และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 ได้ช่วยก่อสร้างถนนลูกรังยาว 12 กิโลเมตรเศษ
          ต่อมา ปี พ.ศ. 2541 และ 2542 โครงการจัดตั้งได้งบประมาณอีก 3 ล้านบาท และ 2.4 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2542 ได้เงินก่อสร้างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 10 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2543 ได้งบประมาณ 2.4 ล้านบาท จนปี พ.ศ. 2544 จึงได้งบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น เป็นเงิน 72 ล้านบาท ในที่สุดจึงมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็น สถาบันราชภัฎชัยภูมิ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม
พ.ศ. 2544 หลังจากนั้นจึงได้งบประมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ครั้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฎทั่วประเทศ ได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิจึงได้พัฒนาไปเป็นมหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 ภายใต้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

และต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้เปิดการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ภาคปกติ และในปี พ.ศ. 2547 ได้เปิดการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ภาคพิเศษ (กศปช.) ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้ทำการเปิดสอนโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น และเนื่องจากการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ได้เปิดสอนดังกล่าว ได้รับความสนใจในการเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน จึงได้มีการเสนอให้มีการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ ขึ้น
          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ถือกำเนิดขึ้นตามประกาศของสภามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2556 โดยแบ่งให้เป็นส่วนงานภายในระดับคณะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เดิมเป็นโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต่อมานักศึกษามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เกิดความคล่องตัว ในการบริหารงาน
จึงได้มีการเสนอให้มีการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้น เป็นส่วนงานภายในระดับคณะ โดยคณะรัฐศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 ภาควิชา คือ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ ภาควิชารัฐศาสตร์
     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *