ติดต่อคณะ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

FACULTY OF POLITICAL SCAIENCE CHATIYAPHUM RAJABHAT UNIVERSITY


ที่ตั้งของส่วนงาน

ณ อาคาร 50 พรรษามหาวิราลงกรณชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 044-815-111 ต่อ 179