ปรัชญา

ปรัชญา (Philosophy)

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ มีจุดเน้นและทิศทางเกี่ยวกับการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นการจักการเรียนการสอนให้ได้มาซึ่งบัณฑิต และการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพ ได้บัณฑิตทางด้าน รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ทีมีคุณลักษณะความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับของสังคม