พันธกิจ ( Mission )

พันธกิจ ( Mission )

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในลักษณะบูรณาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสนตร์ มีมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความเป็นสากลบนพื้นฐานของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน