ยุทธศาสตร์ (Strategy)

  1. ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทางด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสังคม มีความรู้ความสามารถและบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
  2. ให้ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับคณะและหน่วยงานอื่น
  3. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถนำไประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง
  4. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้จากการเรียนการสอน งานวิจัย และศักยภาพอื่นๆ ของวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ต่อสังคมและชุมชน
  5. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
  6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา