ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พิทักษ์พงศ์ กางการ

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

อาจารย์ วิทัญญู   ขำชัยภูมิ

กรรมการ

ว่าที่ร้อยโทณัฐดนัย แก้วโพนงาม

กรรมการ

อาจารย์ คัทลียา นาวิเศษ

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์

กรรมการ

อาจารย์ ธานี ถังทอง

กรรมการ

อาจารย์ ดร.อธิษฐาน ใชยเรือง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

อาจารย์ สมศักดิ์ เจริญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

อาจารย์ ดร.วิศรุต กระบวนสืบ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวณัฐนรี ไทยภักดี

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวธัญรัตน์ แก้วศรีพจน์

คณะกรรมการประจำคณะ

มีอำนาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้

                   ๑. วางนโยบาย และกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

                   ๒. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพคณะตลอดจนควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ

                   ๓. ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

                   ๔. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรคณะ เพื่อนำเสนอต่อมหาวิทยาลัย

                   ๕. วางระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำในคณะต่อมหาวิทยาลัย