คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภู่เงิน

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

คณบดีคณะรัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ กางการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

ว่าที่ร้อยโทณัฐดนัย แก้วโพนงาม

รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและแผน

อาจารย์ วิทัญญู   ขำชัยภูมิ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและโครงการพิเศษ

อาจารย์ คัทลียา นาวิเศษ

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ เกศสุดา โภคานิตย์

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุวรรณภูมา

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนต์

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์

นางสาวณัฐนรี ไทยภักดี