สโมสรนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์

รายชื่อ สโมสรนักศึกษา 

1. นายชินวัฒน์ แกมขุนทด       นายกสโมสรนักศึกษา
2. นายวุฒิไกร ดวงมณี             รองนายกสโมสรนักศึกษา
3. นายสโรชา มิระถาโก            รองนายกสโมสรนักศึกษา
4. นายศักดิ์นรินทร์ ศรีนอก       หัวหน้างานฝ่ายประชาสัมพันธ์
5. นายชัยวัฒน์ สีทอง               หัวหน้างานฝ่ายสวัสดิการ
6. นายธวัชชัย เรืองเดช           หัวหน้างานฝ่ายปฎิคม
7. นายบุญฤทธิ์ สาระค า          หัวหน้างานฝ่ายกีฬา
8. นายวสินทร์ เพ็ชรเขียว        หัวหน้างานฝ่ายชมรม
9. นายชัยยันต์ ชนะเพีย           หัวหน้างานฝ่ายนันทนาการ
10. นางสาวฟารีดา บุญแฟง    เหรัญญิก
11. นางสาวเสาวลักษณ์ ช่วยประคอง กรรมการและเลขานุการ