คณาจารย์

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พิทักษ์พงศ์ กางการ

หัวหน้าภาค

วุฒิการศึกษา
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รป.ม.(การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ค.บ.(สังคมศึกษา) สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
ความเชี่ยวชาญ : การเมืองการปกครอง

อาจารย์ประจำภาควิชา

อาจารย์ วิทัญญู   ขำชัยภูมิ
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ประจำภาควิชา

อาจารย์เกศสุดา โภคานิตย์
วุฒิการศึกษา
ร.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กรรมการ

อาจารย์ คัทลียา นาวิเศษ

อาจารย์ประจำภาควิชา

อาจารย์ ดร.ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์

กรรมการ

อาจารย์ ธานี ถังทอง

กรรมการ

อาจารย์ ดร.อธิษฐาน ใชยเรือง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

อาจารย์ สมศักดิ์ เจริญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

อาจารย์ ดร.วิศรุต กระบวนสืบ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวณัฐนรี ไทยภักดี

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวธัญรัตน์ แก้วศรีพจน์

คณะกรรมการประจำคณะ

มีอำนาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้

                   ๑. วางนโยบาย และกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

                   ๒. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพคณะตลอดจนควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ

                   ๓. ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

                   ๔. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรคณะ เพื่อนำเสนอต่อมหาวิทยาลัย

                   ๕. วางระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำในคณะต่อมหาวิทยาลัย