ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์  กางการ
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ณัฐดนัย  แก้วโพนงาม 
กรรมการ

ดร.คัทลียา  นาวิเศษ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง  สุวรรณภูมา
กรรมการ

ดร.ณัฐปราย์  ชัยสินคุณานนต์
กรรมการ

นางสาวเกศสุดา  โภคานิตย์
กรรมการ

ดร.ธิติรัตน์  เหล่าคมพฤฒาจารย์
กรรมการ

นางสาวณัฐนรี  ไทยภักดี 
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวธัญรัตน์  แก้วศรีพจน์
ผู้ช่วยเลขานุการ