ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์  กางการ
ประธานกรรมการ

ผศ. ว่าที่ร้อยเอก ณัฐดนัย  แก้วโพนงาม
กรรมการ

ดร. คัทลียา     นาวิเศษ
กรรมการ

ดร.พนารัตน์    เดชกุลทอง
กรรมการ

ดร.ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์
กรรมการ

นายธานี ถังทอง
กรรมการ

ดร.อธิษฐาน ใชยเรือง
กรรมการ

ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ผศ.ดร.วัชรินทร์  สุทธิศัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ผศ.ดร.สิทธิพรร์  สุนทร  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

นางสาวณัฐนรี    ไทยภักดี
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวธัญรัตน์  แก้วศรีพจน์
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายวาณิช    ฝาชัยภูมิ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการประจำคณะมีอำนาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้

                   ๑. วางนโยบาย และกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

                   ๒. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพคณะตลอดจนควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ

                   ๓. ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

                   ๔. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรคณะ เพื่อนำเสนอต่อมหาวิทยาลัย

                   ๕. วางระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำในคณะต่อมหาวิทยาลัย

                   ๖. พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำในคณะต่อมหาวิทยาลัย

                   ๗. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อดำเนินการใดๆอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

                   ๘. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี

                   ๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของคณะ หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย