มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตั้งอยู่บนโคกเขาสระหงส์ 4 ลูกที่อยู่ติดกันในละแวกตำบลนาฝ่ายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ มีทัศนียภาพที่รายรอบด้วยขุนเขายาวเหยียดอยู่รอบด้านสภาพพื้นที่เป็นเนินสูง ส่วนอากาศนั้นมีลมโชยสัมผัสได้ ทุกหนทุกแห่งมีต้นไม้ใบหญ้าอยู่เต็มไปหมด ด้านหลังมหาวิทยาลัยเป็นป่าโปร่งประกอบไปด้วยต้นไม้ยืนห่างเป็นระยะ ๆ พื้นที่ส่วนหนึ่งของด้านหลังจัดไว้เป็นสนามกอล์ฟ 9 หลุม เพื่อทักษะทางกีฬาแก่นักศึกษาและให้บริการแก่บุคลทั่วไป มหาวิทยาลัยได้ตัดแต่งพื้นดินและป่าสร้างเป็นทางเดินและถนนอย่างเป็นระเบียบพร้อมกับสร้างอาคารเป็นจุด ๆ ตามฝังที่วางไว้ ที่ดินผื่นดังกล่าวมีเนื้อที่ 1,439 ไร่ซึ่งเป็นที่สาธารณะประโยชน์ที่สภาตำบลนาฝ่ายมอบให้และนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านตำบลนาฝายและบ้านห้วยชันที่มีจิตใจเสียสละและเห็นแก่การศึกษาของชาวบ้านจังหวัดชัยภูมิได้ร่วมบริจาคสมทบอีก 42 ไร่ทำให้มหาวิทยาลัยมีเนื้อที่รวม 1,482 ไร่เศษ
        สำหรับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนั้น เริ่มเป็นโครงการจัดตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 แต่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2540 แต่ได้รับงบประมาณครั้งแรกจริง ๆ เพียง 15 ล้านบาทสำนักงานโครงการจัดตั้งแรกอาศัยอยู่กับวิทยาลัยพลศึกษาชัยภูมิไปพลางก่อน ต่อมาเมื่อเริ่มสร้างเป็นมหาวิทยาลัยเป็นรูปเป็นร่างแล้วจึงได้ย้ายมาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2541 นอกจากนั้นยังมีผู้ช่วยเหลืออีก อาทิ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลบริจาคเงินให้ 1 ล้านบาท มูลนิธิการศึกษาภูเขียวบริจาคเงิน 5 แสนบาท และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 ได้ช่วยก่อสร้างถนนลูกรังยาว 12 กิโลเมตรเศษ
        ต่อมา ปี พ.ศ. 2541 และ 2542 โครงการจัดตั้งได้งบประมาณอีก 3 ล้านบาท และ 2.4 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2542 ได้เงินก่อสร้างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 10 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2543 ได้งบประมาณ 2.4 ล้านบาท จนปี พ.ศ. 2544 จึงได้งบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้นเป็นเงิน 72 ล้านบาท ในที่สุดจึงมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็น สถาบันราชภัฎชัยภูมิ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 หลังจากนั้นจึงได้งบประมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ครั้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฎทั่วประเทศได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิจึงได้พัฒนาไปเป็นมหาวิทยาลัยไปด้วย
หลักสูตรวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 ภายใต้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้เปิดการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ภาคปกติ และในปี พ.ศ. 2547 ได้เปิดการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)ภาคพิเศษ (กศปช.) ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้ทำการเปิดสอนโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น และเนื่องจากการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ได้เปิดสอนดังกล่าวได้รับความสนใจในการเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวในการบริหารงานจึงได้มีการเสนอให้มีการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้น

        คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ถือกำเนิดขึ้นตามประกาศของสภามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2556 โดยแบ่งให้เป็นส่วนงานภายในระดับคณะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เดิมเป็นโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต่อมานักศึกษามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานจึงได้มีการเสนอให้มีการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้น เป็นส่วนงานภายในระดับคณะ โดยคณะรัฐศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 ภาควิชา คือภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และภาควิชารัฐศาสตร์