ปรัชญา (Philosophy)

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ มีจุดเน้นและทิศทางเกี่ยวกับการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นการจักการเรียนการสอนให้ได้มาซึ่งบัณฑิต และการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพ ได้บัณฑิตทางด้าน รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ทีมีคุณลักษณะความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับของสังคม

 

วิสัยทัศน์ ( Vision )

 คณะรัฐศาสตร์มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารทั้งในระดับประเทศและระดับต่างประเทศ สร้างนวัตกรรมงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม

 

พันธกิจ ( Mission )

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในลักษณะบูรณาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสนตร์ มีมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความเป็นสากลบนพื้นฐานของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

  1. ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทางด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสังคม มีความรู้ความสามารถและบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
  2. ให้ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับคณะและหน่วยงานอื่น
  3. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถนำไประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง
  4. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้จากการเรียนการสอน งานวิจัย และศักยภาพอื่นๆ ของวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ต่อสังคมและชุมชน
  5. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
  6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา