ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ณัฐดนัย แก้วโพนงาม ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ โชควรกุล กรรมการ

ดร.คัทลียา นาวิศษ กรรมการ

นายอนุสรณ์ พัฒนศานต์ กรรมการ

ดร.อธิฐาน ใชยเรือง กรรมการและเลขานุการ