วันที่ 6 มีนาคม 2561

อาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการโดยมีกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการเพื่อให้ความรู้กับนักเรียน ในหัวข้อหลักประชาธิปไตยสิทธิหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ กิจกรรมการมอบทุนสนับสนุนการศึกษา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และสันทนาการ ณ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก