คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

FACULTY OF POLITICAL SCAIENCE CHATIYAPHUM RAJABHAT UNIVERSITY

ณ อาคาร 50 พรรษามหาวิราลงกรณชั้น 3
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
หมายเลขโทรศัพท์ 044-815-111 ต่อ 179