สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (ป.โท)

 

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ กางการ
คณบดีคณะรัฐศาสตร์