เอกสาร Download


รายงานประจำปี 2560   
เอกสารคำของบประมาณ ปี 2562   

 

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ กางการ
คณบดีคณะรัฐศาสตร์