กิจกรรมหลักประชาธิปไตยสิทธิหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ

วันที่ 6 มีนาคม 2561 อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้จัดโครงการบริการวิชาการโดยมีกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการเพื่อให้ความรู้กับนักเรียน ในหัวข้อหลักประชาธิปไตยสิทธิหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ กิจกรรมการมอบทุนสนับสนุนการศึกษา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และสันทนาการ ณ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก

singhamordindang_icon ภาพประกอบ

   

       

กลับสู่หน้าหลัก

 

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ กางการ
คณบดีคณะรัฐศาสตร์