สายตรงคณบดี


ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ กางการ
คณบดีคณะรัฐศาสตร์

     
 

วันที่ 6 มีนาคม 2561 ภาพกิจกรรมหลักประชาธิปไตยสิทธิหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ

 

 

Read more.