ประชาสัมพันธ์

singhamordindang_icon ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ กางการ
คณบดีคณะรัฐศาสตร์

     
  แจ้งให้ดำเนินการประเมินฯ รอบที่ 1/2561 และการทำข้อตกลงเพื่อประเมินฯ รอบที่ 2/2561