สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ กางการ
คณบดีคณะรัฐศาสตร์