singhamordindang_iconเจ้าหน้าที่ประจำคณะรัฐศาสตร์

นางสาวณัฐนรี ไทยภักดี
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์

นางสาวรัชดานันทร์ แก้วลี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเชษฐพงษ์ เบิบชัยภูมิ
นักวิชาการศึกษา

นายวาณิช ฝาชัยภูมิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวจริยา กองนาค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ กางการ
คณบดีคณะรัฐศาสตร์