ดร.ศาสตร์ศิลป์ ละม้ายศรี

   

     

ดร.ศาสตร์ศิลป์ ละม้ายศรี

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ตำแหน่งทางการบริหาร (ปัจจุบัน) : -

สถานที่ติดต่อ: ห้องพักคณบดีคณะรัฐศาสตร์
อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตร
     รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     รป.ม.(การบริหารงานทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา
     ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี


ความสนใจทางวิชาการ


งานวิจัย


บทความวิชาการ

 

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ กางการ
คณบดีคณะรัฐศาสตร์