singhamordindang_iconคณาจารย์สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์

อาจารย์บุญช่วย กิตติวิชญกุล

ดร.เพ็ญนภา สุขเสริม

อาจารย์พิชิตชัย แพ่งศรีสาร

อาจารย์กัญญาวีร์ แก้วนุ้ย

อาจารย์ธนาวิทย์ กางการ

อาจารย์โชติกา สิงหาเทพ

อาจารย์เสาวนีย์ จันทสังข์

อาจารย์อินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตต

อาจารย์เกษกนก วรรณวัลย์

Ms.Ocampo Elmira Magtoto

 

 

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ กางการ
คณบดีคณะรัฐศาสตร์