ดร.สานนท์ ด่านภักดี

   

     

ดร.สานนท์ ด่านภักดี

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ตำแหน่งทางการบริหาร (ปัจจุบัน) : -

สถานที่ติดต่อ: ห้องพักคณบดีคณะรัฐศาสตร์
อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตร
     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
     การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
     นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ความสนใจทางวิชาการ


งานวิจัย


บทความวิชาการ

 

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ กางการ
คณบดีคณะรัฐศาสตร์