ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา

   

     

ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางการบริหาร (ปัจจุบัน) : -

สถานที่ติดต่อ: ห้องพักคณบดีคณะรัฐศาสตร์
อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น3
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตร
     รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีปธุม
     M.A.(Political Science) University of My sore India
     พธ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


ความสนใจทางวิชาการ


งานวิจัย


บทความวิชาการ

 

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ กางการ
คณบดีคณะรัฐศาสตร์