ดร.ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์

   

     

ดร.ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ตำแหน่งทางการบริหาร (ปัจจุบัน) : -

สถานที่ติดต่อ: ห้องพักคณบดีคณะรัฐศาสตร์
อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตร
     รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     รป.ม.(นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     วท.บ.(สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์


ความสนใจทางวิชาการ


งานวิจัย


บทความวิชาการ

 

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ กางการ
คณบดีคณะรัฐศาสตร์