ยุทธศาสตร์

singhamordindang_icon ยุทธศาสตร (Strategy)

        1. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทางด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสังคมมีความรู้ความสามารถและบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
        2. ให้ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับคณะและหน่วยงานอื่น
        3. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถนำไประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง
        4. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้จากการเรียนการสอน งานวิจัย และศักยภาพอื่นๆ ของวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ต่อสังคมและชุมชน
        5. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
        6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ กางการ
คณบดีคณะรัฐศาสตร์