คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์

          ประธานกรรมการ

          กรรมการ
                  กรรมการ
                  กรรมการ
                    กรรมการ
                  กรรมการ
                  กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
          กรรมการและเลขานุการ
          ผูัช่วยเลขานุการเลขานุการ
Scroll to top