ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)

           คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ มีจุดเน้นและทิศทางเกี่ยวกับการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นการจักการเรียนการสอนให้ได้มาซึ่งบัณฑิต และการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพ ได้บัณฑิตทางด้าน รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ทีมีคุณลักษณะความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับของสังคม

วิสัยทัศน์ ( Vision )

           คณะรัฐศาสตร์มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารทั้งในระดับประเทศและระดับต่างประเทศ สร้างนวัตกรรมงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม

พันธกิจ ( Mission )

          คณะรัฐศาสตร์มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารทั้งในระดับประเทศและระดับต่างประเทศ สร้างนวัตกรรมงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม

Scroll to top