ประวัติ

ประวัติคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

     มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาการปกครองท้องถิ่นและเนื่องจากการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ได้เปิดสอนดังกล่าวได้รับความสนใจในการเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวในการบริหารงานจึงได้มีการเสนอให้มีการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้น

       คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ  ถือกำเนิดขึ้นตามประกาศของสภามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2556 โดยแบ่งให้เป็นส่วนงานภายในระดับคณะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เดิมเป็นโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต่อมานักศึกษามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานจึงได้มีการเสนอให้มีการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้น เป็นส่วนงานภายในระดับคณะ โดยคณะรัฐศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 ภาควิชา คือภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และภาควิชารัฐศาสตร์

     ต่อมา ปี พ.ศ. 2541 และ 2542 โครงการจัดตั้งได้งบประมาณอีก 3 ล้านบาท และ 2.4 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2542 ได้เงินก่อสร้างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 10 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2543 ได้งบประมาณ 2.4 ล้านบาท จนปี พ.ศ. 2544 จึงได้งบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้นเป็นเงิน 72 ล้านบาท ในที่สุดจึงมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็น สถาบันราชภัฎชัยภูมิ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2544 หลังจากนั้นจึงได้งบประมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ครั้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฎทั่วประเทศได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิจึงได้พัฒนาไปเป็นมหาวิทยาลัยไปด้วย

        หลักสูตรวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2545 ภายใต้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และต่อมาในปี พ.ศ.2546 ได้เปิดการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (รัฐประศาสนศาสตร์) ภาคปกติ และในปี พ.ศ.2547 ได้เปิดการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)ภาคพิเศษ (กศปช.) ต่อมาในปี พ.ศ.2548 ได้ทำการเปิดสอนโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง

Scroll to top