ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

          1. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทางด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสังคมมีความรู้ความสามารถและบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
          2. ให้ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับคณะและหน่วยงานอื่น
          3. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถนำไประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง
          4. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้จากการเรียนการสอน งานวิจัย และศักยภาพอื่นๆ ของวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ต่อสังคมและชุมชน
          5. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
          6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Scroll to top