ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางการบริหาร : –

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

โทรศัพท์ : 0821350789

E-mail : sompongs9198@gmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก

-ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาโท

– M.A. (Political Science) University of Mysore

ปริญญาตรี

-พุทธศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ความสนใจด้านวิชาการ

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ ระบบบริหารราชการไทย การบริหารการพัฒนา การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ การวางแผนและการพัฒนาชุมชน

ผลงานวิชาการ

สมปอง สุวรรณภูมา (2560). ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. 3(1), 107-118.

สมปอง สุวรรณภูมา. (2560). บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับการนำนักศึกษาสู่ความเป็นพลเมืองโลก. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 6(2) พิเศษ, 635-648.

วิระพันธ์ ติกฺขปญฺโญ, ชวาล ศิริวัฒน์, พระวิเทศ พรหมคุณ, สมปอง สุวรรณภูมา (2561).การจัดการเรียนการสอนตามหลักไตรสิกขา เรื่องพุทธประวัติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4 โรงเรียนบ้านเหล่าหมีจังหวัดมุกดาหาร.วารสารครุศาสต์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 5(2), 147-156.

พระมหาอภิพงษ์ ภูริวฑฺฒโน, สมปอง สุวรรณภูมา, สมชัย ศรีนอก. (2561).การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่อง หลักธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา.วารสารครุศาสต์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 5(1), 28-40.

จิตนา จรุงใจ, บุญเชิต ชำนิศาสตร์, อินตา ศิริวรรณ, สมปอง สุวรรณภูมา.( 2561). แนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒.วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 6(1).

พระแสงสุรีย์ คุณธมฺโม (ทองขาว) ,บุญเลิศ จีรภัทร์ , สมชัย ศรีนอก, สมปอง สุวรรณภูมา. (2561).การจัดการเรียนรู้ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 วิชาพระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) จังหวัดนครราชสีมา.วารสารครุศาสต์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 5(2), 55-62.

พระมหาประเสริฐ ชาตเมธี (โนไธสง), ชวาล ศิริวัฒน์,สมปอง สุวรรณภูมา.(2561). การใช้วิธีสอนแบบอริยสัจสี่ในสาระพระพุทธศาสนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหลักร้อย จังหวัดนครราชสีมา.วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 5(2), 54-65.

พระธนู ธรวฑฺฒโน, พระวิเทศ พรหมคุณ, บุญเลิศ จิรภัทร์, สมปอง สุวรรณภูมา. (2561). การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาพุทธชินราชศึกษา โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 5(2), 105-113.

สมพงษ์ ณฏฺฐิโก, วิเทศ พรหมคุณ, สมปอง สุวรรณภูมา, บุญเลิศ จิรภัทร์. (2561). ประสิทธิภาพการสอนของคณะสงฆ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.5(2), 157-166.

พระพิทักษ์ อริยปุตฺโต, พระวิเทศ พรหมคุณ, บุญเลิศ จิรภัทร์, สมปอง สุวรรณภูมา.( 2561). การสอนแบบโยนิโสมนสิการวิชาพระพุทธศาสนา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดแม่เฉย จังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 5(2), 115-121.

Sompong Suwannaphuma, Phramaha Suchat Analayo, Udorn Khiewon, Thongdee Sritragarn, TALENT MANAGEMENT IN ORGANIZATION ACCORDING TO THE BUDDHIST NCIPLES. (2561). วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 7(2-2), 29-37.

สมปอง สุวรรณภูมา,ศิริพร พึ่งเพชร์,ลักขณา สุกใส. (2563).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมรายได้ภาคครัวเรือนเกษตรในจังหวัดชัยภูมิ.วารสารการบริหารการปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.9(2) 358-379.

สมปอง สุวรรณภูมา. (2563). ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของโครงการ.วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด.9(2) 722-731.

บุญเพ็ง สิทธิวงษา, พจ ตู้พจ, สมปอง สุวรรณภูมา, พงษ์เมธี ไชยศรีหา, วิฑูรย์ วีรศิลป์, ทรงพล โชติกเวชกุล. (2563).การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการกำจัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลในอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี.วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด.9(2) 242-243.

หนังสือ/ตำรา

สมปอง สุวรรณภูมา. (2556). การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: Quality Print.

สมปอง สุวรรณภูมา. (2561). การบริหารการพัฒนา (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

Scroll to top