ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ตำแหน่งทางการบริหาร : รองคณบดี

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณะรัฐศาสตร์ ชั้น M อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

โทรศัพท์ : 0913383696

E-mail : Morningsunshin.ken@gmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก

– รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์

ปริญญาโท

– รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์

ปริญญาตรี

– ร.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ความสนใจด้านวิชาการ

ผลงานวิชาการ

อธิษฐาน ใชยเรือง และประมุข ศรีชัยวงษ์.  (2563).  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ.  วารสารมจรอุบลปริทรรศน์, 5(1), 27-37.

อธิษฐาน ใชยเรือง และประมุข ศรีชัยวงษ์. (2562).ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ.วารสารมจร.อุบลปริทรรศน์,5(1), 27-37.

อธิษฐาน ใชยเรือง, ศาสตร์ศิลป์ ละม้ายศรี, และกมลรัตน์ ทองสว่าง. (2562). เครือข่ายชุมชนออนไลน์กับการท่องเที่ยวเมืองรองส่งเสริมคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (ABC-6D) บ้านโนนพระคำ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. (รายงานการวิจัย). ชัยภูมิ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.

ศาสตร์ศิลป์ ละม้ายศรี, อธิษฐาน ใชยเรือง และศิรินันท์ ถนัดค้า. (2562). แนวคิดคนรุ่นใหม่กับการเสริมคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (ABC-6D) บ้านนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. (รายงานการวิจัย). ชัยภูมิ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.

Scroll to top