ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ตำแหน่งทางการบริหาร :

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

โทรศัพท์ : 0813656510

E-mail : Thanee.Tu@gmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

– ร.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี

-ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความสนใจด้านวิชาการ

– ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภาครัฐ

ผลงานวิชาการ

ธานี ถังทอง.  (2563). ความเข้าใจและเจตคติต่อการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยพ.ศ.   2560 ของประชาชนจังหวัดชัยภูมิ. วารสารสังคมศาสตร์นิติรัฐศาสตร์, 4(1), 48-72.

ธานี ถังทอง และอมรรัตน์ ผาละศรี และรัตนเพ็ญพร ข่าขันมะลี. (2563). ทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษา. วารสารการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 2(3), อยู่ระหว่างการตีพิมพ์.

ธานี ถังทอง และอมรรัตน์ ผาละศรี. (2562). เครือข่ายสังคมออนไลน์กับพฤติกรรมและสัมพันธภาพในครอบครัวของเยาวชน. วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, 2(2), 5-20.

ธานี ถังทอง. (2561). บทบาทผู้นำชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการสู่ท้องถิ่นอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์, 13(1), 63-72.

ธานี ถังทอง และอมรรัตน์ ผาละศรี. (2560). แนวโน้มและความต้องการสวัสดิการของสังคมไทยในยุคประเทศไทย 4.0. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก.

Scroll to top