ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางการบริหาร : ผู้ช่วยคณบดี

สถานที่ติดต่อ: ห้องพักอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น3 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

โทรศัพท์: 0804638334

E-mail : therdsak.pa@cpru.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

– ร.ม. (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

ปริญญาตรี

– ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

– ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

ความสนใจด้านวิชาการ

– ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาเซียนศึกษา ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ศิวัช ศรีโภคางกุล, อรรถพล เมืองมิ่ง, ถนอมวงศ์ สูรยสิมาพงษ์, ฌาน เรืองธรรมสิงห์ และเทอดศักดิ์ ไป่จันทึก. (2563). การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 จังหวัดเลย. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.

เทอดศักดิ์ ไป่จันทึก, ศิวัช ศรีโภคางกุล, อรรถพล เมืองมิ่ง ,ถนอมวงศ์ สูรยสิมาพงษ์, และฌาน เรืองธรรมสิงห์.(2563). การแข่งขันและปัจจัยที่มีผลต่อชัยชนะการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562 ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย. วารสารสถาบันพระปกเกล้า, 18(3): 58-78.

เทอดศักดิ์ ไป่จันทึก. (2563). ความมั่นคงของอาเซียนกับการจัดการความสัมพันธ์ประเทศภายนอก. ชัยภูมิ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.

ศิวัช ศรีโภคางกุล และเทอดศักดิ์ ไป่จันทึก. (2563). การเลือกตั้งกับเสียงไร้ความหมาย: นัยของการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 24 มีนาคม 2562 ในประเทศไทย. รัฐศาสตร์สาร, 41(2): 51-90.

เทอดศักดิ์ ไป่จันทึก. (2563). ความมั่นคงของอาเซียนกับการจัดการความสัมพันธ์ประเทศภายนอก. วารสารการบริหารปกครอง, 9(1): 216-261.

เทอดศักดิ์ ไป่จันทึก, สุนทร ปัญญะพงษ์, อัญชลี ชัยศรี และเกศสุดา โภคานิตย์. (2563). ศักยภาพของชุมชนในการจัดการปัญหายาเสพติด จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิชาการ มจร.บุรีรัมย์, 5(1): 63-73.

เทอดศักดิ์ ไป่จันทึก และพรสวรรค์ มงคลวรรณศรี. (2562). รากฐานการวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการอธิบายทางปรัชญาสังคมศาสตร์. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 วันที่15-16 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์.

วิทัญญู ขำชัยภูมิ, สุนทร ปัญญาพงษ์, เทอดศักดิ์ ไป่จันทึก, วิมลศิลป์ ปรุงชัยภูมิ และเสาวนีย์ จันทสังข์. (2561). บทบาทของบุคคลในชุมชนต่อการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนจังหวัดชัยภูมิ. เอเชียพิจาร, 5 (10): 165-183.

ศิวัช ศรีโภคางกุล และเทอดศักดิ์ ไป่จันทึก. (2560). การเกณฑ์ทหารกับการทรมาน: การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อทหารเกณฑ์ในประเทศไทย: บทวิเคราะห์จากมุมมองหนังสือรัฐศาสตร์ไม่ฆ่า. วารสารนิติสังคมศาสตร์, 10(2): 47-80.

เทอดศักดิ์ ไป่จันทึก. (2559). การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: กรณี กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 3 วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น.

เทอดศักดิ์ ไป่จันทึก. (2559). การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: กรณี กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม. ชัยภูมิ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.

เทอดศักดิ์ ไป่จันทึก. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองท้องถิ่นและการศึกษาในสหรัฐอเมริกา, วารสารการบริหารท้องถิ่น, 8 (3): 60-75.

เทอดศักดิ์ ไป่จันทึก. (2558). ประวัติศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์: พัฒนาการทางทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติ. วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก, 15(1): 166-201.

ศิวัช ศรีโภคางกุล และเทอดศักดิ์ ไป่จันทึก. (2556). หลักรัฐศาสตร์. มหาสารคาม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

Scroll to top