ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ตำแหน่งทางการบริหาร (ปัจจุบัน) : –

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ชั้น M อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

โทรศัพท์ : 091-8288658

E-Mail :

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

– นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี

– นิติศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏมหาสารคาม

ความสนใจทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

Scroll to top