ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางการบริหาร: กรรมการสภามหาวิทยาลัย

สถานที่ติดต่อ: ห้องพักอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

โทรศัพท์: 0807983623

E-mail: spiderman3346@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก

-รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปริญญาโท

-รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปริญญาตรี

-วท.บ. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

ความสนใจด้านวิชาการ

ผลงานวิชาการ

ธิติรัตน์เหล่าคมพฤฒาจารย์, จุลจีราจันทะมุงคุณ.  (2563).  แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ.  วารสารมจรอุบลปริทรรศน์, 5(1), 235-249.

จุลจีรา จันทะมุงคุณ, ธิติรัตน์เหล่าคมพฤฒาจารย์, ณัฐิการาชบุตร.  (2563).  ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการเสพสารเสพติดของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายจังหวัดชัยภูมิ. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 28(4),  304-316.

จิรัชญา เหล่าคมพฤฒาจารย์, ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์, เขมิกาเสียงเพราะ, จิรภาวิลาวรรณ, ยุวดี บุญเนาว์และสมฤทัย ผดุงพล.  (2563).  การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านจริยธรรมจรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล.วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี, 28(3),  284-294.

Scroll to top