ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งทางการบริหาร (ปัจจุบัน) : รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

สถานที่ติดต่อ: ห้องพักอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เบอร์โทร : 089-8433128

E-Mail: soonpan_cpru@hotmail.com, soonthorn@cpru.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก

– ปร.ด. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท

– ศศ.ม. (สังคมวิทยาการพัฒนา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาตรี

– พธ.บ. (รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ความสนใจทางวิชาการ

– สังคมวิทยา สังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ผลงานทางวิชาการ

สุนทร ปัญญะพงษ์, ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา, ณัฐพล ดวงมาลา. (2553). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการลุ่มน้ำด้านการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาลุ่มน้ำลำปะทาว จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (สกว.). ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม – สิงหาคม 2553. (บทความวิจัย)

สุนทร ปัญญะพงษ์, ผศ.ดร.วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์, รศ.ดร.วงศา เลาหศิริวงษ์. (2554). “การคลี่คลายความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรน้ำในบริบทสังคมไทย: กรณีศึกษาเขื่อนลำปะทาว จังหวัดชัยภูมิ” วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–กันยายน 2554. (บทความวิจัย)

สุนทร ปัญญะพงษ์, ผศ.ดร.วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์, รศ.ดร.วงศา เลาหศิริวงษ์. (2555). “ความขัดแย้งระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดการทรัพยากรน้ำจากเขื่อนลำปะทาว อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ”. วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2555. (บทความวิจัย)

สุนทร ปัญญะพงษ์, ดร.อัญชลี ชัยศรี, ผศ.สมนึกขวัญเมือง, ดร.กรรณวิษณ์ ช่วยอุปการ. (2560). บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม : กรณีศึกษาพระไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ. วารสารพระพิมล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปีที่ 5 เล่ม 1 มกราคม–มิถุนายน 2560. (บทความวิจัย)

สุนทร ปัญญะพงษ์, ดร.อัญชลี ชัยศรี, ดร.ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา, อ.วิทัญญู ขำชัยภูมิ, และอ.วิมลศิลป์ ปรุงชัยภูมิ. (2560). รูปแบบการจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชัยภูมิ. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2560. (บทความวิจัย)

สุนทร ปัญญะพงษ์, ดร.ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา, วิทัญญู ขำชัยภุมิ. (2561). ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันตามแนวคิดเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดชัยภุมิ. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561. (บทความวิจัย)

วิทัญญู ขำชัยภูมิ, สุนทร ปัญญะพงษ์, เทอดศักดิ์ ไป่จันทึก, อ.วิมลศิลป์ ปรุงชัยภูมิ, อ.เสาวนีย์ จันทสังข์. (2561). บทบาทของบุคคลในชุมชนต่อการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนจังหวัดชัยภูมิ.  วารสารเอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561. (บทความวิจัย)

สุนทร ปัญญะพงษ์, ดร.อัญชลี ชัยศรี, ดร.ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา, อ.วิทัญญู ขำชัยภูมิ, อ.วิมลศิลป์ ปรุงชัยภูมิ. (2562). การพัฒนาศักยภาพการทำงานเชิงเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดชัยภูมิ. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562. (บทความวิจัย)

สุนทร ปัญญะพงษ์, ผศ.ดร.อัญชลี ชัยศรี, ดร.ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา, ผศ.วิมลศิลป์ ปรุงชัยภูมิ. (2563). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านนาฝาย ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. วารวิชาการ มจร บุรีรัมย์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563. (บทความวิจัย)

รายงานการประชุมสืบเนื่อง (Proceeding)

สุนทร ปัญญะพงษ์, ทัศไนยวรรณดวงมาลา, อัญชลี ชัยศรี, วิมลศิลป์ ปรุงชัยภูมิ. (2558). บทบาทพระสงฆ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาป่าต้นน้ำลำปะทาว จังหวัดชัยภูมิ. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 “สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. พ.ศ. 2558.

สุนทร ปัญญะพงษ์, อัญชลี ชัยศรี, ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา. (2559). บทบาทของธรรมยาตราในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาป่าต้นน้ำลำปะทาว จังหวัดชัยภูมิ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2“งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์.

สุนทร ปัญญะพงษ์. อัญชลี ชัยศรี, ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา. (2559). การบูรณาการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์กรชุมชนบ้านหนองปอแดง ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย “สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา นำพาสังคม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี. พ.ศ. 2559. (บทความวิจัย)

สุนทร ปัญญะพงษ์, อัญชลี ชัยศรี, ศันสนีย์ แอมประชา, พนารัตน์ เดชกุลทอง, กรรณวิษณ์ ช่วยอุปการ. (2560). การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาบ้านกุดโง้ง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์. พ.ศ. 2560.

สุนทร ปัญญะพงษ์, อัญชลี ชัยศรี, วิมลศิลป์ ปรุงชัยภูมิ, วิทัญญู ขำชัยภูมิ, กัญญาวีร์ แก้วนุ้ย. (2560). ภูมิปัญญาท้องถิ่นการตีคลีไฟแห่งเดียวในสังคมไทย : กรณีศึกษาบ้านหนองเขื่อง ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์. พ.ศ. 2560.

สุนทร ปัญญะพงษ์, อัญชลี ชัยศรี, วิมลศิลป์ ปรุงชัยภูมิ. (2560). บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม : กรณีศึกษาพระสงฆ์ในจังหวัดชัยภูมิ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี.

ประกายเพชร กุลหินตั้ง, วิมลศิลป์ ปรุงชัยภูมิ, สุนทร ปัญญะพงษ์, อรอนุตร ธรรมจักร. (2560). อัตลักษณ์ทางสุนทรียภาพด้านดนตรีในสถานศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์. พ.ศ. 2560.

วิมลศิลป์ ปรุงชัยภูมิ, ประกายเพชร กุลหินตั้ง, สุนทร ปัญญะพงษ์, อรอนุมตร ธรรมจักร, กรกมล ไวยราบุตร. (2560). การดำรงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุร จังหวัดชัยภูมิ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์. พ.ศ. 2560.

ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา, สุนทร ปัญญะพงษ์, พรรณี หงส์พันธ์. (2560). การรับรู้มาตรฐานโรงแรงสีเขียว กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเลือกโรงแรมของผู้ใช้บริการในจังหวัดชัยภูมิ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี.

อัญชลี ชัยศรี, ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา, สุนทร ปัญญะพงษ์. (2560). กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอุทยานแห่งชาติป่าหินงามจังหวัดชัยภูมิ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี.

สุนทร ปัญญะพงษ์, อัญชลี ชัยศรี, ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา, วิทัญญู ขำชัยภูมิ, วิมลศิลป์ ปรุงชัยภูมิ. (2561). การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านช่อระกา ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์. พ.ศ. 2561.

อัญชลี ชัยศรี, สุนทร ปัญญะพงษ์, ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา. (2561). กลยุทธ์การตลาดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดชัยภูมิ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์. พ.ศ. 2561.

วิมลศิลป์ ปรุงชัยภูมิ. สุนทร ปัญญะพงษ์, ประกายเพชร กุลหินตั้ง, อรอนุตร ธรรมจักร. (2561). คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ในการพัฒนาสังคม : กลองกิ่ง จังหวัดชัยภูมิ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์. พ.ศ. 2561.

อัญชลี ชัยศรี และสุนทร ปัญญะพงษ์. (2561). การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านกุดโง้ง จังหวัดชัยภูมิ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี. ในระหว่างวันที่ 15–16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561.

อัญชลี ชัยศรี, สุนทร ปัญญะพงษ์, ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา. (2561). การท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดชัยภูมิ. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวินจัยระดับชาติ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี.

อัญชลี ชัยศรี, อัญนวียา ภัชร์จรินท์ญา, สุนทร ปัญญะพงษ์. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจองห้องพักผ่านทางแอพพลิเคชั่นมือถือ. การประชุมวิชาการ 2nd National Conference on Creative Technology ในหัวข้อ “Interdisciplinary for Thailand 4.0” ประจำปี 2561 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมชลจันทร์ จังหวัดชลบุรี.

Panyapong, S & Chamruspanth V. (2010). Resolution of Conflict on Water Management by Communities: A Case Study of Lam Pratao Sub-Watershed, Chaiyaphum Province. International Conference on “Changing Way of Life of Ethnicities in the Mekong Sub-region” 11 – 12 November 2010, (pp. 44-45). Thailand Ubon Ratchathani.

Panyapong, S., Chaisri, A., Doungmala, T., Khumchaiyaphum, W., & Prungchaiyaphum, W. (2017). The Participation of community in welfare management of the Elderly’s Quality of Life in Thai Society: A Case Study of the Elderly in Chaiyaphum Province. The 9th International Conference on Humanities and Social Sciences “Challenges in the 21st Century: Sustainable Development in Multicutural Societies” (pp. 62-73). Songkla, Thailand: Prince of Songkla University.

Scroll to top