ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ตำแหน่งทางการบริหาร (ปัจจุบัน) : –

สถานที่ติดต่อ: ห้องพักอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

โทรศัพท์ : 062-152-4117

E-Mail: jintakan.su@cpru.ac.th

ประวัติการศึกษา

          ปริญญาเอก

ปริญญาโท

– รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

ปริญญาตรี

– ร.บ. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสารคาม

ความสนใจทางวิชาการ

– การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผลงานทางวิชาการ

ปี ๒๕๖๓

โครงการที่ ชื่อโครงการ หมายเหตุ
๑.งานวิจัย
๑. วิจัยชุดโครงการ “การส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างสังคมดี มีสุข อย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ”

เรื่อง การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานการพัฒนาพลเมืองเข้มแข็งเพื่อสร้างสังคมดีมีสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่บ้านโคกมั่งงอย  ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

 
๒. ทุนวิจัย บพข. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบและถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองอินทรีย์เชิงธุรกิจแบบครบวงจรเพื่อยกระดับรายได้ของชุมชน ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (ร่วม)  
๒.มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการที่เชื่อถือได้ในระดับชาติ
๑. การพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรท้องถิ่น “แผ่นดินถิ่นรักษ์ชัยภูมิ” แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนสู่นวัตกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระดับประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๓  TCI 1  
แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๓)  
แนวทางการยกระดับขีดความสามารถเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างยั่งยืน ในพื้นที่บ้านนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน) พ.ศ.๒๕๖๓. (วารสารทั่วไป)  
๓.มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการที่น่าเชื่อถือในระดับนานาชาติ หรือผลงานวิจัยที่สร้างสิ่งประดิษฐ์/ผลงานที่ได้อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
๑. ตำรา เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ ขอบข่ายแนวคิดและการประยุกต์  ISBN ; 978-616-474-247-5  

 

ปี ๒๕๖๒

โครงการที่ ชื่อโครงการ หมายเหตุ
๑.งานวิจัย  
๑. แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ทุนสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2562  
๒. แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยระดับครัวเรือนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (ผู้วิจัยหลัก)  
๓. แนวทางการยกระดับขีดความสามารถเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างยั่งยืนในพื้นที่บ้านนาสีนวล ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  ทุนสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ร่วม)  
๔. การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ (ร่วม)  
๕. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการแปรรูปเห็ดนางฟ้า ชุมชนบ้านนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมื (ร่วม)  
๖. การมีส่วนร่วมด้วยการฝึกอบรมการแปรรูปกล้วย ชุมชนบ้านนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (ร่วม)  
๗. แนวทางการบริหารจัดการน้ำเสีย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบ้านนาฝาย ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ กรณี: รองรับแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ปี 2561-2564. (ร่วม)  
๒.มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการที่เชื่อถือได้ในระดับชาติ
๑. คุณลักษณะของอาจารย์มืออาชีพด้านรัฐประศาสนศาสตร์ใน ศ.21 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  (กรกฎา 61 – ธันวาคม 2561) TCI 1  
กรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การในศตวรรษที่ 21

ตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีที่ 14 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (ผู้ร่วม)

 
๓. จินตกานด์ สุธรรมดีและคณะ.(2562). แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยระดับครัวเรือนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) พ.ศ.2562.(ผู้วิจัย)  
๔. (2562). การพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนท้องถิ่นตำบลนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ. วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2562. (ผู้ร่วมวิจัย) (คะแนน 0.2) ศุภรดา แสนยาโต และคณะ.  
๕. การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ. วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) พ.ศ.2562.  
๖. แนวทางการบริหารจัดการน้ำเสีย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบ้านนาฝาย ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ กรณี: รองรับแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ปี 2561-2564.วารสารวิชาการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) พ.ศ.2562. (ผู้ร่วมวิจัย)  
 การเสริมสร้างอาชีพแปรรูปกล้วยน้ำว้าโดยใช้ภูมิปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนท้องถิ่นตำบลนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ วารสารวิชาการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) พ.ศ.2562. (ผู้ร่วมวิจัย)  

 

ปี ๒๕๖๑

โครงการที่ ชื่อโครงการ หมายเหตุ
    ๑.งานวิจัย
๑. แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลตำบลในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ/ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ(หัวหน้าโครงการ)  
๒. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.บ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(หัวหน้าโครงการ)  
๒.มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการที่เชื่อถือได้ในระดับชาติ
๑. รูปแบบวิธีการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองในยุคปฏิรูปของชาวรากหญ้าในจังหวัดชัยภูมิ

วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ปีที่3  ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2561 (วารสารทั่วไป)

 
๒. ตำรา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ ขอบข่าย แนวคิด และการประยุกต์ ISBN ; 978-616-474-247-5 (ร่วม)  
๓. รูปแบบการขัดเกลาทางสังคมเพื่อพัฒนาจิตพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ

วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่20 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 (วารสารออนไลน์)

 

 

ปี ๒๕๖๐

โครงการที่ ชื่อโครงการ หมายเหตุ
๑. งานวิจัย
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น” (หัวหน้าโครงการ)  
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะองค์การเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชัยภูมิ/ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
รูปแบบการพัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือของชุมชนเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน จ.ชัยภูมิ

/ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 
รูปแบบวิธีการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองยุคปฏิรูปของชาวรากหญ้าใน จ.ชัยภูมิ(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)  
นวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่พลังงานชุมชนภาคเกษตร เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนบ้านนาไก่เซา จังหวัดชัยภูมิ

(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

 
๒.มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการที่เชื่อถือได้ในระดับชาติ
บทความวิชาการ กรอบการศึกษาวัฒนธรรมองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน/วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 TCI กลุ่มที่ 2  
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะองค์การเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชัยภูมิ

ตีพิมพ์วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 TCI ฐาน 2

 
บทความทางวิชาการ

การประยุกต์ใช้สมรรถนะเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ร่วม)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560

 
แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในยุคปฏิรูปประเทศไทย

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ 2560 มิถุนายน-กรกฎาคม TCI ฐาน 1 (ร่วม)

 

 

ปี ๒๕๕๙

โครงการที่ ชื่อโครงการ หมายเหตุ
๑. งานวิจัย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ/ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

(หัวหน้าโครงการ)

 
รูปแบบวิธีการจัดการทางสังคมเพื่อพัฒนาจิตพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ/ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

(หัวหน้าโครงการ)

 
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.บ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ” (หัวหน้าโครงการ)  
รูปแบบวิธีการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองยุคปฏิรูปของชาวรากหญ้าใน จ.ชัยภูมิ(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)  
นวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่พลังงานชุมชนภาคเกษตร เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนบ้านนาไก่เซา จังหวัดชัยภูมิ

(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

 
๒.มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการที่เชื่อถือได้ในระดับชาติ
บทความทางวิชาการ

การประยุกต์ใช้สมรรถนะเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ร่วม)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560

 
Scroll to top