ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
ตำแหน่งทางการบริหาร: –

สถานที่ติดต่อ: ห้องพักอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

โทรศัพท์: 085-7393211

E-mail: Chukiat_101@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

-ศศ.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง)  มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย

ปริญญาตรี

-พุทธศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ความสนใจด้านวิชาการ

– ทฤษฎีรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง สิทธิมนุยชน ปรัชญาการเมือง การปกครองท้องถิ่น

ผลงานวิชาการ

ชูเกียรติ ผลาผล, ไพฑูรย์ มาเมือง และคงฤทธิ์ แข็งแรง.  (2563).  มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). .วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,  4(4),  289-297.

ชูเกียรติ ผลาผล. (2561). แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ.

ชูเกียรติ ผลาผล. (2561). การนำหลักศีลธรรมไปใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายของครูโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ.

ชูเกียรติ ผลาผล. (2560). การพัฒนาความอยู่ดีมีสุขของชุมชนเสี่ยงภัยแล้งซ้ำซาก: ศึกษาชุมชนหมู่บ้าน หนองบัวเหลือง ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, 17(2), 49-60.

Scroll to top