ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ตำแหน่งทางการบริหาร (ปัจจุบัน) : –

สถานที่ติดต่อ: ห้องพักอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ชั้น M อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

โทรศัพท์ : 094-2610260

E-Mail:

ประวัติการศึกษา

          ปริญญาเอก

– รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ปริญญาโท

– เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปริญญาตรี

– ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยพระนคร

ความสนใจทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

Scroll to top