ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ตำแหน่งทางการบริหาร (ปัจจุบัน) : –

สถานที่ติดต่อ: ห้องพักอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ชั้น M อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เบอร์โทร : 086-8610300

E-Mail :

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

– นิติศาสตรมหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

ปริญญาตรี

– นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ความสนใจทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

บุญส่ง วรสิงห์.  (2563).  การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของไทย.  วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค,  6(2),  403-413.

Scroll to top