ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ตำแหน่งทางการบริหาร (ปัจจุบัน) : –

สถานที่ติดต่อ: ห้องพักอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ชั้น M อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เบอร์โทร : 095-9569309

E-Mail:

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

– ศศ.ม (สังคมวิทยาการพัฒนา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาตรี

– พธ.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ความสนใจทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

Scroll to top