ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ตำแหน่งทางการบริหาร (ปัจจุบัน) : –

สถานที่ติดต่อ: ห้องพักอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เบอร์โทร : 061-0860955

E-Mail :

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก

– ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปริญญาโท

– กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปริญญาตรี

– ศศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความสนใจทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

พรจิตต์ มีสิทธิ์ และกรรณวิทย์ ช่วยอุปการ. (2562). แนวทางการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาติพันธุ์ญัฮกุรบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ, วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, 2(2), 38-53.

พัชรี ศรีศักดิ์วิชัย และกรรณวิทย์ ช่วยอุปการ. (2562). แนวทางการจัดสวัสดิการพื้นฐานผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ, วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, 2(2), 21-37.

สิริภาวดี ดำรงพันธ์ และกรรณวิทย์ ช่วยอุปการ. (2562). แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนแบบมีส่วนร่วมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ, วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, 2(2),

Scroll to top