ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
ตำแหน่งทางการบริหาร: –

สถานที่ติดต่อ: ห้องพักอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

โทรศัพท์: 0899458245

E-mail: Tontawan18@gmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก

-รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ปริญญาโท

– รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปริญญาตรี

-ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความสนใจด้านวิชาการ

ผลงานวิชาการ

คัทลียา นาวิเศษ, คุณัญญาฐ์ คงนาวัง และณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนต์.  (2563).  วิถีชุมชนกับการบริหารจัดการน้ำสู่รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กรณีศึกษาตำบลนาเสียวอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ.วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น,  4(3),  303-316.

Scroll to top