ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ตำแหน่งทางการบริหาร (ปัจจุบัน) : –

สถานที่ติดต่อ: ห้องพักอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

โทรศัพท์ : 089-4219486

E-Mail: sutamdee_22@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก

– รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ปริญญาโท

– รป.ม. (การจัดการทุนมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี

– รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ความสนใจด้านวิชาการ

– การบริหารรัฐกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบายสาธารณะและการวางแผน

 

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย (ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว จำนวน 20 เรื่อง)

1) ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี. 2559. แนวทางนโยบายการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.วารสารวิชาการ มจร.สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2559. (TCI กลุ่มที่ 1)

2) ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี.2559. การประเมินผลการเพิ่มสมรรถนะองค์การผ่านระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560. (TCI กลุ่มที่ 2)

3) จินตกานด์ สุธรรมดี, ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี.2558. การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์การเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560. (TCI กลุ่มที่ 1)

4) จินตกานด์ สุธรรมดี, ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี และเสกสรรค์ สนวา. (2561). รูปแบบวิธีการจัดการทางสังคมเพื่อพัฒนาจิตพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ.วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2561. (TCI กลุ่มที่ 1)

5)  ณัฐชัย ดำรงพันธุ์ และคณะ.(2562). แนวทางการบริหารจัดการน้ำเสีย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบ้านนาฝาย ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ กรณี: รองรับแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ปี 2561-2564.วารสารวิชาการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) พ.ศ.2562. (TCI กลุ่มที่ 2)

6) ลักขณา เก่วใจ และคณะ.(2562). การเสริมสร้างอาชีพแปรรูปกล้วยน้ำว้าโดยใช้ภูมิปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนท้องถิ่นตำบลนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ วารสารวิชาการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) พ.ศ.2562. (TCIกลุ่มที่ 2)

7)  จินตกานด์ สุธรรมดี, ลักขณา สุกใส และฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี. (2563).แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ.วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2563) : มกราคม-เมษายน .(TCIกลุ่มที่ 2)

8) จินตกานด์ สุธรรมดี, ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี.2559.การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืนโดยความร่วมมือระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. วารสารนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560.  (วารสารทั่วไป)

9) ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี, จินตกานด์ สุธรรมดี และบุญมี โททำ.2561. รูปแบบวิธีการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองในยุคปฏิรูปของชาวรากหญ้าในจังหวัดชัยภูมิ วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2561.(วารสารทั่วไป)

10) ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี และคณะ.(2562). การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ. วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) พ.ศ.2561. (วารสารทั่วไป)

11) ศุภรดา แสนยาโต และคณะ.(2562). การพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนท้องถิ่นตำบลนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ. วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2562. (วารสารทั่วไป)

12) ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี, จินตกานด์ สุธรรมดี และบุญมี โททำ.2561. รูปแบบวิธีการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองในยุคปฏิรูปของชาวรากหญ้าในจังหวัดชัยภูมิ วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2561. (วารสารทั่วไป)

13) จินตกานด์ สุธรรมดีและคณะ.(2562). แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยระดับครัวเรือนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) พ.ศ.2561.(วารสารทั่วไป)

14) กันตินันท์ นามตะ, ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี.2562. การดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา. วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2562. (วารสารทั่วไป)

15) จินตกานด์ สุธรรมดี, ลักขณา สุกใส และฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี.2563. แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม–เมษายน 2563. (TCIกลุ่มที่ 2)

16)  ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี.2563. แนวทางการยกระดับขีดความสามารถเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างยั่งยืนในพื้นที่บ้านนาสีนวล ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)

17) เสกสรรค์ สนวา, ประจิตร ประเสริฐสังข์, พงศ์สวัสดิ์ ราชจันทร์, สุพัฒนา ศรีบุตรดี, วรฉัตร วริวรรณ, จิราพร บาริศรี, ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี และวันชัยสุขตาม. 2564. การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2564 .(TCIกลุ่มที่ 2)

18) Chartnarongsak Sutamdee, Jintakan Suthamdee, Seksan Sonwa, Wanchai Suktam and Sanya Kenaphoom. 2021. Thai Local Wisdom on the Commercial Fighting Cock Farming in Chaiyaphum Province, Thailand. PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2020) 57(9): 4977-4983. (Scopus Q 4)

19 Wanchai Suktam, Jirayu Supsin, Siriphat Lapjit, Seksan Sonwa, Chartnarongsak Sutamdee and Sanya Kenaphoom. 2021. VOLUNTEER DEVELOPMENT TO LEARNING THE LOCAL WISDOM, AGRICULTURAL METHODS AND SUFFICIENCY WAYS FOR DEVELOPING THE LOCAL COMMUNITY, SURIN PROVINCE, THAILAND. Ilkogretim Online – Elementary Education Online, Year; Vol 20 (Issue 5): pp. 01-11. (Scopus Q 3)

20) Seksan Sonwa, Kongkiet Sukasem, Somjhai Phumipuntu, Phongsawat Rachajuntu, Wanchai Suktam, Chartnarongsak Sutamdee and Sanya Kenaphoom. 2021. The Impacts of Charcoal Burning at Khok Soong Subdistrict Municipality, Phon Thong District, Roi Et Province, Thailand. PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2020) 57(9): 4968-4976. (Scopus Q 4)

 

บทความวิชาการ (ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว จำนวน 14 เรื่อง)

1) ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี, จินตกานด์ สุธรรมดี.2560. กรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การในศตวรรษที่ 21.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ฉบับพิเศษ) เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560.(TCI กลุ่มที่ 1)

2) ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี.2560.การประยุกต์ใช้แนวคิดสมรรถนะเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีที่ 11 ฉบับที่ 1เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2560. (วารสารทั่วไป)

3) ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี.2560.ขีดสมรรถนะบุคลากรกับการเพิ่มประสิทธิผลองค์การ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 7ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2560. (TCI กลุ่มที่ 2)

4) จินตกานด์ สุธรรมดี, ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี.2560.กรอบการศึกษาวัฒนธรรมองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2560. (TCI กลุ่มที่ 2)

5) ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี, เสกสรร สนวา.2559.พฤติกรรมผู้นำกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์การ. วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2560.(วารสารทั่วไป)

6) ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี, จินตกานด์ สุธรรมดี.2560.แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในยุคปฏิรูปประเทศไทย.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับ พิเศษ (มิถุนายน – กรกฎาคม) พ.ศ.2560. (TCI กลุ่มที่ 1)

7) เสกสรรค์ สนวา, สุพัฒนา ศรีบุตรดี, ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี.2560. การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0. วารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน-ตุลาคม) พ.ศ.2560. (TCI กลุ่มที่ 2)

8) เสกสรรค์ สนวา, สุพัฒนา ศรีบุตรดี, ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี.2560. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้หลักการโมเดลไทยแลนด์ 4.0 วารสารวิชาการกรุงเทพสุวรรณภูมิ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม) พ.ศ.2560. (TCI กลุ่มที่ 2)

9) จินตกานด์ สุธรรมดี, ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี, สกสรรค์ สนวา, วันชัย สุขตาม.2561.ปฐมบทแห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคไทยแลนด์ 4.0.วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน) พ.ศ.2561.(วารสารทั่วไป)

10) วลัยพรรณ กิตติอุดมพันธ์, ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี.2558. ธรรมาภิบาลกับการบริหารในโรงเรียน.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) พ.ศ.2558. (TCI กลุ่มที่ 1)

11) สันต์ ประจิตร, ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี.2559.ผู้นําและภาวะผู้นําในยุคโลกาภิวัตน์.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) พ.ศ.2559. TCI (กลุ่มที่ 1)

12) สถาพร ศรีเพียวไทย, ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี.2559.ลักษณะผู้นําที่ดี.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม-ธันวาคม) พ.ศ.2559. (TCI กลุ่มที่ 1)

13) เสกสรรค์ สนวา, ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี, จินตกานด์ สุธรรมดี และสุพัฒนา ศรีบุตรดี (2561).คุณลักษณะของอาจารย์มืออาชีพด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในศตวรรษที่ 21.วารสารวิชาการ                      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2561. (TCI กลุ่มที่ 1)

14) เสกสรรค์ สนวา, ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี และวิไลลักษณ์ ชาวสะอาด.(2561).คุณลักษณะของผู้นำองค์การภาครัฐสมัยใหม่.นำเสนอในเวทีการประชุมวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ มนุษย์-สังคม : นวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลตามศาสตร์พระราชา.วันที่ 14-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. (TCI กลุ่มที่ 1)

 

งานวิจัยประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 9 เรื่อง

1) ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี.2559.โครงการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ.ประจำปีงบประมาณ 2559.

2) ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี.2560.โครงการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. ประจำปีงบประมาณ 2560.

3) จินตกานด์ สุธรรมดี, ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี.2560.โครงการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ. ประจำปีงบประมาณ 2560.

4) ศุภวิชญ์ โรมแพน, ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี.2559.โครงการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. ประจำปีงบประมาณ 2558.

5) จินตกานด์ สุธรรมดี, ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี.2561.โครงการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ. ประจำปีงบประมาณ 2561.

6) ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี และจินตกานด์ สุธรรมดี.2561.โครงการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ. ประจำปีงบประมาณ 2561.

7) ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี และจินตกานด์ สุธรรมดี.2561.โครงการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. ประจำปีงบประมาณ 2561.

8) จินตกานด์ สุธรรมดี, ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี. 2562. โครงการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ. ประจำปีงบประมาณ 2562.

9) ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี และจินตกานด์ สุธรรมดี. 2562. โครงการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น. ประจำปีงบประมาณ 2562.

เอกสารประกอบการสอน จำนวน 4 รายวิชา

ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี. 2560.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.

ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี. 2560.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.

เสกสรร สนวา ,ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี และจินตกานด์ สุธรรมดี. 2561. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท้องถิ่น และพฤติกรรมของผู้นำ.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.

ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี. 2563.  การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.

หนังสือ/ตำรา จำนวน 2 เล่ม

(หนังสือ)

ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี และจินตกานด์ สุธรรมดี. 2561. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ ขอบข่ายแนวคิดและการประยุกต์. อำนาจเจริญ: เทคโนการพิมพ์ (2000). 2561. ISBN 978-616-474-247-5

(ตำรา)

ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี. 2561.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.”

Scroll to top