ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ตำแหน่งทางการบริหาร (ปัจจุบัน) : –

สถานที่ติดต่อ: ห้องพักอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

โทรศัพท์ : 090-2607514

E-Mail : Natthaprachaiyasinkhunanon@gmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก

– รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ปริญญาโท

– รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม

ปริญญาตรี

– ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความสนใจด้านวิชาการ

         

ผลงานวิชาการ

ณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนต์, คัทลียา นาวิเศษ และเกศสุดา โภคานิตย์. (2562). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชนในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารและ  กิจการสาธารณะยุคดิจิทัล ครั้งที่ 5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

คัทลียา นาวิเศษ, คุณัญญาฐ์ คงนาวัง, ณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนต์.  (2563).  วิถีชุมชนกับการบริหารจัดการน้ำ สู่รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ.  วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น,  4(3),  303-316.

เกศสุดา โภคานิตย์ กีฬา หนูยศ ณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนต์ และคัทลียา นาวิเศษ.  (2562). การเสริมสร้างความเข้มแข็งของผ่านประเพณีแห่นาคโหด ชุมชนโนนเสลา ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารและกิจการสาธารณะยุคดิจิทัล ครั้งที่ 5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

Scroll to top